แบบสำรวจศิษย์เก่า

แบบสำรวจสำหรับศิษย์เก่าจันทรเกษมศิลป์ ขอความร่่วมมือช่วยตอบแบบสำรวจและให้ข้อมูลด้วยครับ
Online Survey : แบบสำรวจออนไลน์
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในรายการที่ตรงกับความต้องการและเป้าประสงค์ความร่วมมือของท่าน ในรายการต่อไปนี้

สมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ฐานข้อมูล สกอ.)
ฉบับที่ 1.แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ฉบับที่ 2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตจันทรเกษม
ฉบับที่ 3 แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ขอขอบคุณในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่านในที่นี้เป็นอย่างสูง
KM ฝ่ายวิชาการและวิจัย URL:http://academicandresearch.blogspot.com
Community Facebook Fanpage : Academic HSS:Chandrakasem Rajabhat University URL:https://www.facebook.com/HumanAcademic
Contact EMail : human.academic@gmail.com,prachid007@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น